#7
ZIEMIA PRACUJE. WYSTAWA O GLEBIE, PYLE, MAUZOLEACH I SZLAMIE
(For English scroll down)

Sebastian Cichocki ZIEMIA PRACUJE!

Ziemia pracuje! to siódmy numer humanistycznego magazynu Format P, mającego formę wystawy-książki i poświęconego konceptualnemu dziedzictwu Roberta Smithsona (1938-73). Koncentrujemy się na współczesnych legendach, fikcji oraz zawłaszczeniach związanych ze spuścizną tego radykalnego artysty. Czterdzieści lat po śmierci Smithson jest postacią skrajnie zmitologizowaną, a jego twórczość pozostaje jedną z najbardziej żywotnych legend dwudziestowiecznej sztuki. W polskim piśmiennictwie pojawia się jednak tyginalnie, w wyidealizowany sposób, jako jeden z pionierów sztuki ziemi, autor Spiral Jetty oraz domniemany piewca amerykańskiego krajobrazu. Żaden z tekstów Smithsona nie został dotąd przetłumaczony na język polski. Celem przyświecającym twórcom najnowszego numeru jest jednak nie tyle zapełnienie tej luki, co refleksja na temat żywotności idei artysty, krążących w obiegu z drugiej ręki poprzez przekaz ustny, śladową dokumentację czy nawet sfabrykowane informacje.

Prace artystów zostały uporządkowane według logiki czterech tekstów Smithsona z końca lat 60., które traktować możemy jako instrukcje pomagające nawigować po świecie pojęć i definicji skonstruowanym przez artystę (język jako byt materialny, przesunięcie, miejsce kontra nie-miejsce, muzeum pustki, świat jako wystawa itd.). Są to: A Sedimentation of the Mind: Earth Projects (1968), Language to Be Looked At And / Or Things to Be Read (1967), The Artist as Sight-Seer; Or, A Dintrophic Essay (1966-67) oraz Some Void Thoughts on Museums (1967). Ich aktualność i wpływ na współczesne praktyki artystyczne są bezsprzeczne, choć nie zawsze uświadomione. Prolog do wystawy to kanoniczny tekst Smithsona A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey (1967), który zapowiada wiele z dzisiejszych strategii artystycznych: krytyczną turystykę, nowy instytucjonalizm, fuzje sztuki z architekturą, zainteresowanie naukami ścisłymi czy traktowanie miast jako "gotowych wystaw".

Spis Treści / Table of contents:
WSTĘP
Sebastian Cichocki, Ziemia pracuje!

PROLOG
Robert Smithson, A Tour of the Monuments in Passaic, New Jersey, 1967
 
ROZDZIAŁ I: SEDYMENTACJA UMYSŁU: PROJEKTY ZIEMNE
Center for Land Use Interpretation, Wybór zdjęć z Land Use Database
Teresa Murak, Rzeźba dla ziemi
OHO, Otoczenie / Wąż / Pszenica i lina
Maria Pinińska-Bereś, Aneksja krajobrazu
Mahony, Yucatán Foldings
Łukasz Jastrubczak, Historia pewnej rzeźby
Ilana Halperin, Nomadic Landmass (The Pompeii of the North)
Agnieszka Polska, Up is Down
 
ROZDZIAŁ II: JĘZYK DO OGLĄDANIA ALBO RZECZY DO CZYTANIA
Sharon Ebner, Wybrane prace
Joachim Koester, Passaic Seems Full of Holes
Susanne Kriemann, One Book
Avital Geva, The Books in Landscape Experiment
Pratchaya Phinthong, my brain or my stomach
 
ROZDZIAŁ III: ARTYSTA JAKO TURYSTA ALBO ESEJ DINTROPICZNY
Institut für Raumexperimente, Walk Manuals
Konrad Pustoła, Niedokończone domy
Vandy Rattana, The Bomb Ponds
Kim Stringfellow, Jackrabbit Homestead. Tracing the Small Tract Act in the Southern California Landscape
Joachim Koester, Morning of the Magicians
Lara Almarcegui, Guide to Ruined Buildings in the Netherlands XIX-XXI Century
Jeremy Deller, After the Gold Rush
Heidrun Holzfeind, A House Is a House Is...
Forensic Architecture, Archive of Destruction 

ROZDZIAŁ IV: KILKA PUSTYCH MYŚLI O MUZEACH
Museum of Jurassic Technology, When a Die Dies
Cyprien Gaillard, New Picturesque
Joanna Rajkowska, Pocztówki ze Szwajcarii
Nicolas Grospierre, Olga Mokrzycka, Mauzoleum
Ryan Thompson, Dark Flight: Meteorwrongs / Bad Luck, Hot Rocks: Temporary Monument
Susanne Kriemann, Gestein
Pratchaya Phinthong, Untitled

EPILOG
Sebastian Cichocki, o miłości zrodzonej z bólu i zwątpienia, agonii i śmierci (libretto) 

Zespół redakcyjny / Edited by Sebastian Cichocki, Ewa Tatar, Krzysztof Gutfrański, Piotr Drewko

Format P #7 ukazał się we współpracy i dzięki wsparciu z Center of Land Use Interpretation z siedzibą w Nowym Jorku / Format P #7 is published in cooperation with the Center of Land Use Interpretation from NYC

Format P #7 ukazał się dzięki wsparciu otrzymanemu od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


#7
Earth works!

Earth works! is the seventh issue of the humanities magazine Format P, which adopts the form of an exhibition-book and revolves around the conceptual heritage of Robert Smithson(1938-73). We concentrate on the contemporary legends, fiction and appropriations related to the artists legacy. Forty years after his death, Smithson is an extremely mythologised figure, and his oeuvre remains one of the liveliest legends of the 20th century art. Yet, he retains a marginal presence in Polish literature, where he is presented in an idealised way as one of the pioneers of land art, creator of Spiral Jetty and an alleged eulogist of the American landscape. None of Smithson's texts have been translated into Polish so far.

The artist's works have been ordered according to the logic of Smithson's four texts from the late 1960s, which can operate as manuals to support navigation in the world of concepts and definitions created by the artist (language as a material entity, shift, place vs non-place, museum of the void, the world as an exhibition, etc.). The texts are: A Sedimentation of the Mind: Earth Projects (1968), Language to Be Looked At And / Or Things to Be Read (1967), The Artist as Sight-Seer Or, A Dintrophic Essay (1966-67) and Some Void Thoughts on Museums (1967). Their topicality and impact on the contemporary artistic practices are undeniable, though not always realised. The prologue to the exhibition is Smithson's classic text A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey (1967), which heralds a great many of today's artistic strategies: critical tourism, new institutionalism, fusions of art and architecture, interest in science or treating cities as ready-made exhibitions.

#7
ZIEMIA PRACUJE. WYSTAWA O GLEBIE, PYLE, MAUZOLEACH I SZLAMIE
(For English scroll down)

Sebastian Cichocki ZIEMIA PRACUJE!

Ziemia pracuje! to siódmy numer humanistycznego magazynu Format P, mającego formę wystawy-książki i poświęconego konceptualnemu dziedzictwu Roberta Smithsona (1938-73). Koncentrujemy się na współczesnych legendach, fikcji oraz zawłaszczeniach związanych ze spuścizną tego radykalnego artysty. Czterdzieści lat po śmierci Smithson jest postacią skrajnie zmitologizowaną, a jego twórczość pozostaje jedną z najbardziej żywotnych legend dwudziestowiecznej sztuki. W polskim piśmiennictwie pojawia się jednak tyginalnie, w wyidealizowany sposób, jako jeden z pionierów sztuki ziemi, autor Spiral Jetty oraz domniemany piewca amerykańskiego krajobrazu. Żaden z tekstów Smithsona nie został dotąd przetłumaczony na język polski. Celem przyświecającym twórcom najnowszego numeru jest jednak nie tyle zapełnienie tej luki, co refleksja na temat żywotności idei artysty, krążących w obiegu z drugiej ręki poprzez przekaz ustny, śladową dokumentację czy nawet sfabrykowane informacje.

Prace artystów zostały uporządkowane według logiki czterech tekstów Smithsona z końca lat 60., które traktować możemy jako instrukcje pomagające nawigować po świecie pojęć i definicji skonstruowanym przez artystę (język jako byt materialny, przesunięcie, miejsce kontra nie-miejsce, muzeum pustki, świat jako wystawa itd.). Są to: A Sedimentation of the Mind: Earth Projects (1968), Language to Be Looked At And / Or Things to Be Read (1967), The Artist as Sight-Seer; Or, A Dintrophic Essay (1966-67) oraz Some Void Thoughts on Museums (1967). Ich aktualność i wpływ na współczesne praktyki artystyczne są bezsprzeczne, choć nie zawsze uświadomione. Prolog do wystawy to kanoniczny tekst Smithsona A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey (1967), który zapowiada wiele z dzisiejszych strategii artystycznych: krytyczną turystykę, nowy instytucjonalizm, fuzje sztuki z architekturą, zainteresowanie naukami ścisłymi czy traktowanie miast jako "gotowych wystaw".

Spis Treści / Table of contents:
WSTĘP
Sebastian Cichocki, Ziemia pracuje!

PROLOG
Robert Smithson, A Tour of the Monuments in Passaic, New Jersey, 1967
 
ROZDZIAŁ I: SEDYMENTACJA UMYSŁU: PROJEKTY ZIEMNE
Center for Land Use Interpretation, Wybór zdjęć z Land Use Database
Teresa Murak, Rzeźba dla ziemi
OHO, Otoczenie / Wąż / Pszenica i lina
Maria Pinińska-Bereś, Aneksja krajobrazu
Mahony, Yucatán Foldings
Łukasz Jastrubczak, Historia pewnej rzeźby
Ilana Halperin, Nomadic Landmass (The Pompeii of the North)
Agnieszka Polska, Up is Down
 
ROZDZIAŁ II: JĘZYK DO OGLĄDANIA ALBO RZECZY DO CZYTANIA
Sharon Ebner, Wybrane prace
Joachim Koester, Passaic Seems Full of Holes
Susanne Kriemann, One Book
Avital Geva, The Books in Landscape Experiment
Pratchaya Phinthong, my brain or my stomach
 
ROZDZIAŁ III: ARTYSTA JAKO TURYSTA ALBO ESEJ DINTROPICZNY
Institut für Raumexperimente, Walk Manuals
Konrad Pustoła, Niedokończone domy
Vandy Rattana, The Bomb Ponds
Kim Stringfellow, Jackrabbit Homestead. Tracing the Small Tract Act in the Southern California Landscape
Joachim Koester, Morning of the Magicians
Lara Almarcegui, Guide to Ruined Buildings in the Netherlands XIX-XXI Century
Jeremy Deller, After the Gold Rush
Heidrun Holzfeind, A House Is a House Is...
Forensic Architecture, Archive of Destruction 

ROZDZIAŁ IV: KILKA PUSTYCH MYŚLI O MUZEACH
Museum of Jurassic Technology, When a Die Dies
Cyprien Gaillard, New Picturesque
Joanna Rajkowska, Pocztówki ze Szwajcarii
Nicolas Grospierre, Olga Mokrzycka, Mauzoleum
Ryan Thompson, Dark Flight: Meteorwrongs / Bad Luck, Hot Rocks: Temporary Monument
Susanne Kriemann, Gestein
Pratchaya Phinthong, Untitled

EPILOG
Sebastian Cichocki, o miłości zrodzonej z bólu i zwątpienia, agonii i śmierci (libretto) 

Zespół redakcyjny / Edited by Sebastian Cichocki, Ewa Tatar, Krzysztof Gutfrański, Piotr Drewko

Format P #7 ukazał się we współpracy i dzięki wsparciu z Center of Land Use Interpretation z siedzibą w Nowym Jorku / Format P #7 is published in cooperation with the Center of Land Use Interpretation from NYC

Format P #7 ukazał się dzięki wsparciu otrzymanemu od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


#7
Earth works!

Earth works! is the seventh issue of the humanities magazine Format P, which adopts the form of an exhibition-book and revolves around the conceptual heritage of Robert Smithson(1938-73). We concentrate on the contemporary legends, fiction and appropriations related to the artists legacy. Forty years after his death, Smithson is an extremely mythologised figure, and his oeuvre remains one of the liveliest legends of the 20th century art. Yet, he retains a marginal presence in Polish literature, where he is presented in an idealised way as one of the pioneers of land art, creator of Spiral Jetty and an alleged eulogist of the American landscape. None of Smithson's texts have been translated into Polish so far.

The artist's works have been ordered according to the logic of Smithson's four texts from the late 1960s, which can operate as manuals to support navigation in the world of concepts and definitions created by the artist (language as a material entity, shift, place vs non-place, museum of the void, the world as an exhibition, etc.). The texts are: A Sedimentation of the Mind: Earth Projects (1968), Language to Be Looked At And / Or Things to Be Read (1967), The Artist as Sight-Seer Or, A Dintrophic Essay (1966-67) and Some Void Thoughts on Museums (1967). Their topicality and impact on the contemporary artistic practices are undeniable, though not always realised. The prologue to the exhibition is Smithson's classic text A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey (1967), which heralds a great many of today's artistic strategies: critical tourism, new institutionalism, fusions of art and architecture, interest in science or treating cities as ready-made exhibitions.